LINE : @lucky356

การพัฒนาของทีมฟุตบอลไทย

การพัฒนาของทีมฟุตบอลไทย

ต้องยอมรับเลยว่า กีฬาประเภทฟุตบอล ได้เป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยได้เป็นอย่างมากเพราะสามารถทำให้เกิดการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนหมู่มาก และทำให้เกิดกองเซียร์ ของแต่ละทีมประจำจังหวัดและเขตประจำภูมิภาค ซึ่งการกีฬาฟุตบอลไทยได้ กลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยและผลงานของทีมชาติไทยเป็นสิ่ง สำคัญที่นามาซึ่งความสุขของประชาชนชาวไทย ซึ่งแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ที่จัดทาโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการระบุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ของทีมชาติไทยให้มีผลงานอยู่ระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียและสร้างโอกาสในการผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขัน ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายภายในปี ค.ศ. 2026  ทั้งในนโยบายระดับประเทศและหน่วยงาน เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
และแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการทีมฟุตบอลทีมชาติในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม เยอรมนี และแอฟริกาใต้โดยวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าทีมชาติไทยควรตั้งเป้าหมายใน การผ่านเข้าแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยเน้นการพัฒนาทีมชาติในชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดย พัฒนาตามรูปแบบของ Thailand’s Way ซึ่งจะได้มาจากการสัมมนาผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ นักฟุตบอลไทยเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยรูปแบบการพัฒนาทีมชาติไทยเพื่อความเป็นเลิศใน

ฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2026 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคือ

1. การบริหารจัดการทีม 
2. การฝึกซ้อมของทีมชาติ
3. การบริหารความสัมพันธ์กับสโมสร 
4. การคัดเลือกผู้เล่น 
5. การวางแผนการแข่งขัน 
6. การน าวิทยาศาสตร์การกีฬาและการวิเคราะห์เกมมาใช้ 
7. การบริหารศูนย์ฝึกซ้อม และ 
8. การบริหารผู้ฝึกสอน

รายได้ของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ และนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ไทยหลายๆ คนมีรายได้โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละประมาณ 200,000 – 1,000,000 บาทต่อเดือนจากการสำรวจ ในช่วงต้นปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมากเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ  Foxsports, 2561 ซึ่งเราสามารถคลิกเพื่อค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกีฬาฟุตบอล เติมได้ที่ ค้นหาโบนัสไม่ต้องลงเงินฝาก ที่มีข้อมูลที่หลากหลาย ที่มุ่งจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพจะต้องเริ่มเรียนรู้กีฬาฟุตบอล อายุ 5-8 ปี จนเมื่อนักกีฬาฟุตบอลเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปี และสามารถประกอบ อาชีพนักกีฬาฟุตบอลได้จนถึงอายุ 30 กว่าปี ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานประมาณ 25 ปี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกีฬาฟุตบอลกลายเป็นอาชีพ มีการลงทุนทำทีมกัน อย่างจริงจัง โดยแต่ละสโมสรใช้งบประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุด รวมไปถึง การทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)

1.การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย กับแนวปฏิบัติ ที่ดี ของทีมฟุตบอลทีมชาติในต่างประเทศ ใช้วิธีการวิจัยเอกสา1ร (Documentary research)

1.1 เอกสารที่ใช้ในการศึกษาสำหรับการศึกษา  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย กรมพลศึกษา สโมสรฟุตบอลอาชีพ
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการทีมฟุตบอลทีมชาติใน ต่างประเทศ จำนวน 4 ประเทศจาก 3 ทวีป

2. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศ ในการ แข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2026

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม

  • สัมภาษณ์เชิงลึก In-depth interview ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน
  • ผู้ให้ข้อมูลหลัก ส าหรับการรับฟังความคิดเห็น Public hearing มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2026  มีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ในทีมฟุตบอลทีมชาติไทย จากจำนวน 10 กลุ่ม 

รูปแบบการบริหารจัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสู่การแข่งขันฟุตบอลโลก

ปี ค.ศ. 2026 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ

  1. ช่วงแรก ยุควางรากฐานปี 2017 –2021
  2. ช่วงที่ 2 ยุคพัฒนา ปี 2022-2026 โดยจากการวิจัยพบว่าความเป็นเลิศในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 

ศักยภาพของทีมชาติไทยปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนา

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี  2018 จนถึงปี  2023 ที่จะเริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรก  และในปี  2024 – 2025 ที่จะมีการ แข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียรอบสุดท้าย ซึ่งจากมติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้กำหนดให้ทวีปเอเชียมีจำนวนโควต้า ทีมที่จะเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลก เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.5 ทีมในปี ค.ศ. 2018 เป็น 8.5 ทีมในปี ค.ศ. 2026 ซึ่งผลจากการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่าทีมฟุตบอลชาติไทยควรตั้งเป้าความเป็น เลิศในฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2026  คือการเป็นหนึ่งในโควตา 8.5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งผลการจาก การวิเคราะห์คู่แข่งขันแล้ว มีทีมฟุตบอลชาติชั้นนำที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกมาอย่างต่อเนื่อง เรียงตามลำดับ จำนวนครั้งในการผ่านเข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันฟุตบอลโลกนับถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี 2018 คือ เกาหลีใต้ (10 ครั้ง) ญี่ปุ่น (6 ครั้ง) ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน (5 ครั้ง) นอกจาก 5 ชาตินี้ที่มีมาตรฐานสูงแล้วยังมี ชาติอื่นๆ

สรุป ในอนาคต ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย

ที่จะได้ก้าวสู่การแข่งขันฟุตบอลโลก ได้มีการบริหารจัดการทีมชาติในเชิงลึกของชาติไทยกับคู่แข่งขัน ใน ทวีปเอเชียที่มีแผนการพัฒนาทีม
เพื่อให้ได้รับความเป็นเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกโซนเอเชียใน ปี ค.ศ. 2026 เช่น จีน อุซเบกิสถาน เกาหลีเหนือ อิรัก กาตาร์ ซีเรีย เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อการพัฒนาการ ของนักกีฬาเยาวชนในแต่ละประเทศ ได้ทำการศึกษาอุปสรรค ในการพัฒนาของชาติได้มีการวางแผนระยะยาวไว้

สมัครสมาชิก
แจ้งฝากเงิน
แจ้งถอนเงิน

สมัครสมาชิก

ชื่อบัญชีธนาคาร
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคาร
เบอร์โทรศัพท์
LINE

แจ้งฝากเงิน

Username
ชื่อบัญชีลูกค้า
ธนาคารของทางเว็บ
วันที่โอน (ตามในใบสลิป)
เวลาที่โอน (ตามในใบสลิป)
จำนวนเงินที่โอนเข้ามา

แจ้งถอนเงิน

Username
ชื่อบัญชีลูกค้า
เลขบัญชีธนาคาร
ธนาคาร
จำนวนเงินที่ต้องการถอน